श्री नाम

Śrī Nāma (in Hindi)

गाय् गोरा मधुर् स्वरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे

गृहे थाको वने थाको सदाहरिबोलॆ डाको
सुखे दुःखे भुलो नाको वदने हरिनाम् कोरॊ रे

माया-जाले बद्ध होये आछो मिछे काज लोये
एखोन चेतन पे ‘ये राधा-माधव नाम बोलो रे

जीवन होइलो शेष ना भजिले हृषीकेश
भक्तिविनोदोपदेश एक्बार् नाम् रसे मातो रॆ

ध्वनि

  1. श्री अमलात्म दास तथा भक्त वृन्द- इस्कॉन बैंगलोर