श्री वैष्णव प्रणाम


Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Hindi)

वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा-सिंधुभ्य एव च
पतितानाम् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः

ध्वनि

  1. श्रील प्रभुपाद