श्री श्री गुर्वष्टक

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Hindi)

संसार-दावानल-लीढ-लोक
त्राणाय कारुण्य-घनाघनत्वम्
प्राप्तस्य कल्याण-गुणार्णवस्य
वंदे गुरोः श्री चरणारविंदं

महाप्रभोः कीर्तन-नृत्य-गीत
वादित्र-माद्यन्-मनसो रसेन
रोमान्च-कंपाश्रु-तरंग-भाजो
वंदे गुरोः श्री चरणारविंदं

श्री विग्रहाराधन नित्य नाना
शृंगार-तन्मंदिर मार्जनादौ
युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोऽपि
वंदे गुरोः श्री चरणारविंदं

चतुर्विध श्री भगवत् प्रसाद
स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान्
कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव
वंदे गुरोः श्री चरणारविंदं

श्री राधिका-माधवयोर्-अपार
माधुर्य-लीला-गुण-रूप-नाम्नां
प्रतिक्षणास्वादन-लोलुपस्य
वंदे गुरोः श्री चरणारविंदं

निकुंज यूनो रति-केलि- सिद्ध्यै
या यालिभिर्-युक्तिर्-अपेक्षणीया
तत्राति-दाक्ष्याद् अति वल्लभस्य
वंदे गुरोः श्री चरणारविंदं

साक्षाद्धरित्वेन समस्त-शास्त्रैर्
उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः
किंतु प्रभोर्-यः प्रिय एव तस्य
वंदे गुरोः श्री चरणारविंदं

यस्य प्रसादात् भगवत्-प्रसादो
यस्याप्रसादात् न गतिः कुतोऽपि
ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशास् त्रिसंध्यां
वंदे गुरोः श्री चरणारविंदं

ध्वनि

  1. श्री स्तोक कृष्ण दास तथा भक्त वृन्द- इस्कॉन बैंगलोर