અનાદિ કરમ ફલે

Anādi Karama Phale (in Gujarati)

અનાદિ’ કરમ-ફલે, પડિ’ ભવાર્ણવ જલે,
તરિબારે ના દેખિ ઉપાય
એઇ વિષય-હલાહલે, દિવા-નિશિ હિયા જ્વલે,
મન કભુ સુખ નાહિ પાય

આશા-પાશ-શત-શત, ક્લેશ દેય અવિરત,
પ્રવૃત્તિ-ઊર્મિર તાહે ખેલા
કામ-ક્રોધ-આદિ છય, બાટપાડે દેય ભય,
અવસાન હોઇલો આસિ’ બેલા

જ્ઞાન-કર્મ-ઠગ દુઇ, મોરે પ્રતારીય લોઇ,
અવશેષે ફેલે સિંધુ-જલે
એ હેનો સમયે, બંધુ, તુમિ કૃષ્ણ કૃપાસિંધુ,
કૃપા કોરિ’ તોલો મોરે બલે

પતિત-કિંકરે ધરિ’, પાદ-પદ્મ-ધુલિ કરિ’,
દેહો ભક્તિવિનોદ આશ્રય
આમિ તવ નિત્ય-દાસ, ભુલિયા માયાર પાશ,
બદ્ધ હો’યે આછિ દયામય

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર