અભિધેયાધિદેવ પ્રણામ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Gujarati)

દીવ્યદ્ વૃંદારણ્ય કલ્પ-દ્રુમાધઃ
શ્રીમદ્ રત્નાગાર સિંહાસનસ્થૌ
શ્રીમદ્ રાધા શ્રીલ ગોવિંદ દેવૌ
પ્રેષ્ઠાલીભિઃ સેવ્યમાનૌ સ્મરામિ

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ