આમાર જીવન

Āmāra Jīvan (inGujarati)

આમાર જીવન, સદા પાપે રત,
નાહિકો પુણ્યેર લેષ
પરેરે ઉદ્વેગ, દિયાછિ યે કોતો,
દિયાછિ જીવેરે ક્લેશ

નિજસુખ લાગિ’, પાપે નાહિ ડોરિ,
દયા-હીન સ્વાર્થ-પરો
પર-સુખે દુઃખી, સદા મિથ્યાભાષી,
પર-દુઃખ સુખ-કરો

આશેષ કામના, હૃદિ માઝે મોર,
ક્રોધી, દંભ-પરાયણ
મદ-મત્ત સદા, વિષયે મોહિત,
હિંસા-ગર્વ વિભૂષણ

નિદ્રાલસ્ય હત, સુકાર્યે વિરત,
અકાર્યે ઉદ્યોગી આમિ
પ્રતિષ્ઠ લાગિયા, શાઠ્ય-આચરણ,
લોભ-હત સદા કામી

એ હેનો દુર્જન, સજ્જન-વર્જિત,
અપરાધિ-નિરંતર
શુભ-કાર્ય-શૂન્ય, સદાનર્થ-મનાઃ,
નાના દુઃખે જર જર

વાર્ધક્યે એખોન, ઉપાય-વિહીન,
તા’તે દીન અકિંચન
ભકતિવિનોદ, પ્રભુર ચરણે,
કોરે દુઃખ નિવેદન

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર