ઇષ્ટ દેવે વિજ્ઞપ્તિ

Iṣṭa-deve Vijñapti (in Gujarati)

હરિ હરિ! બિફલે જનમ ગોઙાઇનુ
મનુષ્ય-જનુમ પાઇયા, રાધા-કૃષ્ણ ના ભજિયા,
જાનિયા શુનિયા બિષ ખાઇનુ

ગોલોકેર પ્રેમ-ધન, હરિ-નામ-સંકીર્તન
રતિ ના જન્મિ લો કેને તાય્
સંસાર-બિષાનલે’ દિબા-નિશિ હિયા જ્વલે,
જુડાઇતે ના કોઇનુ ઉપાય્

બ્રજેંદ્ર-નંદન જેઇ, શચી-સુત હોઇલો સેઇ,
બલરામ હોઇલો નિતાઇ
દીન-હીન જત છિલો, હરિ-નામે ઉદ્દારિલો,
તાર શાક્ષી જગાઇ માધાઇ

હા હા પ્રભુ નંદ-સુત, વૃષભાનુ-સુતા-જુત,
કોરુણા કરોહો એઇ-બારો
નરોત્તમ-દાસ કોય્, ના ઠેલિહો રાંગા પાય્,
તોમા બિને કે આછે આમાર

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર