ઉદિલો અરુણ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Gujarati)

ઉદિલો અરુણ પૂરબ-ભાગે દ્વિજમણિ ગોરા અમનિ જાગે
ભકત સમૂહ લોઇયા સાથે ગેલા નગર-બ્રાજે

‘તાથૈ તાથૈ’ બાજલો ખોલ્ ઘન ઘન તાહે ઝાજેર રોલ્
પ્રેમે ઢલઢલ સોણાર અંગ ચરણે નૂપુર બાજે

મુકુંદ માધવ યાદવ હરિ બોલેન બોલોરે વદન ભોરિ
મિછે નિદ-બશે ગેલો રે રાતિ દિવસ શરીર સાજે

એમન દુર્લભ માનવ દેહો પાઇયા કિ કોરો ભાવ ના કેહો
એબે ના ભજિલે યશોદા સુત ચરમે પોરિબે લાજે

ઉદિત તપન હોઇલે અસ્ત દિન ગેલો બોલિ હોઇબે બ્યસ્ત
તબે કેનો એબે અલસ હોય્ ના ભજ હૃદોય રાજે

જીવન અનિત્ય જાનહ સાર્ તાહે નાના વિધ વિપદ-ભાર્
નામાશ્રય કોરિ જતને તુમિ થાકહ આપન કાજે

જીવેર કલ્યાણ સાધન કામ્ જગતે આસિ’ એ મધુર નામ્
અવિદ્યા તિમિર તપન રૂપે હૃદ્ ગગને બિરાજે

કૃષ્ણ-નામ-સુધા કોરિયા પાન્ જુડાઓ ભકતિ વિનોદ-પ્રાણ્
નામ બિના કિછુ નાહિકો આરો ચૌદ્દ-ભુવન માઝે

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/25_amlp_udilo-aruna.mp3?_=1