કબે હ’બે બોલો

Kabe Ha’be Bolo (in Gujarati)

કબે હ’ બે બોલો સે-દિન અમાર્
(આમાર્) અપરાધ ઘુચિ’, શુદ્ધ નામે રુચિ,
કૃપા-બાલે હ’ બે હૃદોયે સંચાર્

તૃણાધિક હીન, કબે નિજે માનિ’,
સહિષ્ણુતા-ગુણ હૃદયેતે આનિ’
સકલે માનદ, આપનિ અમાની,
હો’ યે આસ્વાદિબો નામ-રસ-સાર્

ધન જન આર, કોબિતા-સુંદરી,
બોલિબો ના ચાહિ દેહો-સુખ-કરી
જન્મે જન્મે દાઓ, ઓહે ગૌરહરિ
અહૈતુકી ભક્તિ ચરણે તોમાર્

(કબે) કોરિતે શ્રી-કૃષ્ણ-નામ ઉચ્ચારણ
પુલકિત દેહો ગદ્ગદ વચન
બૈબર્ણ્ય-બેપથુ હ’ બે સંઘટન,
નિરંતર નેત્રે બ’બે અશ્રુ-ધાર્

કબે નવદ્વીપે, સુરધુની-તટે,
ગૌર-નિત્યાનંદ બોલિ’ નિષ્કપટે
નાચિયા ગાઇયા, બેડાઇબો છુટે,
બાતુલેર પ્રાય છાડિયા બિચાર્

કબે નિત્યાનંદ મોરે કોરિ’ દોયા’,
છાડાઇબો મોર વિષયેર માયા
દિયા મોરે નિજ-ચરણેર છાયા,
નામેર હાટેતે દિબે અધિકાર્

કિનિબો લુટિબો હરિ-નામ-રસ,
નામ-રસે મતિ’ હોઇબો બિબશ
રસેર રસિક-ચરણ પરશ,
કોરિયા મોજિબો રસે અનિબાર્

કબે જીબે દોયા, હોઇબે ઉદોય,
નિજ-સુખ ભુલિ’ સુદીન-હૃદોય
ભકતિવિનોદ, કોરિયા બિનોય,
શ્રી-આજ્ઞા-ટહલ કોરિબે પ્રચાર્

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર