કૃષ્ણ પાદાંબુજ પ્રાર્થન

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Gujarati)

કૃષ્ણ તબ પુણ્ય હબે ભાઇ
એ પુણ્ય કોરિબે જબે રાધારાણી ખુષી હબે
ધ્રુવ અતિ બોલિ તોમા તાઇ

શ્રી-સિદ્ધાંત સરસ્વતી શચી-સુત પ્રિય અતિ
કૃષ્ણ-સેવાય જાર તુલ નાઇ
સેઇ સે મોહાંત-ગુરુ જગતેર્ મધે ઉરુ
કૃષ્ણ-ભક્તિ દેય્ ઠાઇ ઠાઇ

તાર ઇચ્છા બલવાન્ પાશ્ચાત્યેતે ઠાન્ ઠાન્
હોય્ જાતે ગૌરાંગેર્ નામ્
પૃથ્વીતે નગરાદિ આસમુદ્ર નદ નદી
સકલેઇ લોય્ કૃષ્ણ નામ્

તાહલે આનંદ હોય્ તબે હોય્ દિગ્વિજય્
ચૈતાન્યેર્ કૃપા અતિશય્
માયા દુષ્ટ જત દુઃખી જગતે સબાઇ સુખી
વૈષ્ણવેર્ ઇચ્છા પૂર્ણ હોય્

સે કાર્જ જે કોરિબારે આજ્ઞા જદિ દિલો મોરે
યોગ્ય નહિ અતિ દીન હીન
તાઇ સે તોમાર કૃપા માગિતેછિ અનુરૂપા
આજિ તુમિ સબાર્ પ્રવીણ

તોમાર સે શક્તિ પેલે ગુરુ-સેબાય બસ્તુ મિલે
જીવન સાર્થક્ જદિ હોય્
સેઇ સે સેબા પાઇલે તાહલે સુખી હલે
તબ સંગ ભાગ્યતે મિલોય્

એવં જનં નિપતિતં પ્રભવાહિ – કૂપે
કામાભિકામમ્ અનુ યઃ પ્રપતન્ પ્રસંગાત્
કૃત્વાત્મસાત્ સુરર્ષિણા ભગવન્ ગૃહીતઃ
સો’હં કથં નુ વિસૃજે તવ ભૃત્ય-સેવામ્

તુમિ મોર્ ચિર સાથી ભુલિયા માયાર્ લાથિ
ખાઇયાછિ જન્મ-જન્માંતરે
આજિ પુનઃ એ સુયેગ યદિ હોય્ યોગાયોગ
તબે પારિ તુહે મિલિબારે

તોમાર મિલને ભાઇ આબાર્ સે સુખ પાઇ
ગોચારણે ઘુરિ દિન્ ભોર્
કત બને છુટાછુટિ બને ખાઇ લુટાપુટિ
સેઇ દિન્ કબે હબે મોર્

આજિ સે સુબિધાને તોમાર સ્મરણ ભેલો
બોડો આશા ડાકિલામ્ તાઇ
આમિ તોમાર નિત્ય-દાસ તાઇ કોરિ એત આશ
તુમિ બિના અન્ય ગતિ નાઇ

ધ્વનિ

  1. ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર