ગુરુદેવ્

Gurudeva (in Gujarati)

ગુરુદેવ્! કૃપાબિંદુ દિયા, કોરો એઇ દાસે,
તૃણાપેખા અતિ હીન
સકલ સહને, બલ દિયા કોરો,
નિજ-માને સ્પૃહા-હીન

સકલે સમ્માન, કોરિતે શકતિ,
દેહો નાથ! જથાજથ
તબે તો ગાઇબો, હરિ-નામ-સુખે,
અપરાધ હબે હત

કબે હેનો કૃપા, લભિયા એ જન,
કૃતાર્થ હોઇબે, નાથ
શક્તિ-બુદ્ધિ-હીન, આમિ અતિ દીન,
કોરો મોરે આત્મ-સાથ

જોગ્યતા-વિચારે, કિછુ ના હિ પાઇ,
તોમાર કરુણા-સાર
કરુણા ના હોઇલે, કાંદિયા કાંદિયા
પ્રાણ ના રાખિબો આર

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર