ગોપીનાથ

Gopīnātha (in Gujarati)

ભાગ-1
ગોપિનાથ્, મમ નિવેદન શુનો
વિષયી દુર્જન, સદા કામ-રત,
કિછુ નાહિ મોર ગુણ

ગોપીનાથ્, આમાર ભરસા તુમિ
તોમાર ચરણે, લોઇનુ શરણ,
તોમાર કિંકોર આમિ

ગોપીનાથ્, કેમોને શોધિબે મોરે
ના જાનિ ભકતિ, કર્મે જડ-મતિ,
પોડેછિ સંસાર-ઘોરે

ગોપીનાથ્, સકલિ તોમાર માયા
નાહિ મમ બલ, જ્ઞાન સુનિર્મલ,
સ્વાધીન નહે એ કાયા

ગોપીનાથ્, નિયત ચરણે સ્થાન
માગે એ પામર, કાન્ડિયા કાન્ડિયા,
કોરોહે કરુણા દાન

ગોપીનાથ્, તુમિ તો’ સકલિ પારો
દુર્જને તારિતે, તોમાર શકતિ,
કે આછે પાપીર આરો

ગોપીનાથ્, તુમિ કૃપા-પારાબાર
જીવેર કારણે, આસિયા પ્રપંચે
લીલા કોઇલે સુબિસ્તાર

ગોપીનાથ્, આમિ કિ દોષે દોષી
અસુર સકલ, પાઇલો ચરણ,
વિનોદ થાકિલો બોસિ’

ભાગ -2
ગોપીનાથ્, ઘુચાઓ સંસાર-જ્વાલા
અવિદ્યા-જાતના, આરો નાહિ સહે,
જનમ-મરણ-માલા

ગોપીનાથ્, આમિ તો’ કામેર દાસ
વિષય-બાસના, જાગિછે હૃદોયે,
ફાડિછે કરમ ફાસ

ગોપીનાથ્, કબે વા જાગિબો આમિ
કામ-રૂપ અરિ, દૂરે તેયાગિબો,
હૃદોયે સ્ફુરિબે તુમિ

ગોપીનાથ્ આમિ તો’ તોમાર જન
તોમારે, છાડિયા, સંસાર ભજિનુ,
ભુલિયા આપન-ધન

ગોપીનાથ્, તુમિ તો’ સકલિ જાનો
આપનાર જને, દણ્ડિયા એખનો
શ્રી-ચરણે, દેહો સ્થાનો

ગોપીનાથ્, એઇ કિ, વિચાર તબ
બિમુખ દેખિયા, છાડો નિજ-જને,
ન કોરો’કરુણા-લબ

ગોપીનાથ્, આમિ તો’ મૂરખ અતિ
કિસે ભાલો હોય, કભુ ના બુઝિનુ,
તાઇ હેનો મમ ગતિ

ગોપીનાથ્, તુમિ તો’ પણ્ડિત-બર
મૂઢેર મંગલ, તુમિ અન્વેષિબે
એ દાસે ના ભાવો’પર

ભાગ -3
ગોપીનાથ્, આમાર ઉપાય નાઇ
તુમિ કૃપા કોરિ’, આમારે લોઇલે,
સંસારે ઉદ્દાર પાઇ

ગોપીનાથ્, પોડેછિ માયાર ફેરે
ધન, દાર, સુત, ઘિરેછે આમારે,
કામેતે રેખેછે જેરે

ગોપીનાથ્, મન જે પાગલ મોર
ના માને શાસન, સદા અચેતન,
વિષયે રો’યેછે ઘોર

ગોપીનાથ્, હાર જે મેનેછિ આમિ
અનેક જનત, હોઇલો બિફલ,
એખનો ભરસા તુમિ

ગોપીનાથ્, કેમોને હોઇબે ગતિ
પ્રબલ ઇંદ્રિય બોશી-ભૂત મન,
ના છાડે વિષય-રતિ

ગોપીનાથ્, હૃદોયે બોસિયા મોર
મનકે શમિયા, લહો નિજ પાને,
ઘુચિબે વિપદ ઘોર

ગોપીનાથ્, અનાથ દેખિયા મોરે
તુમિ, હૃષિકેશ, હૃષીક દમિયા,
તારો’હે સંસૃતિ-ઘોરે

ગોપીનાથ્, ગલાય લેગેછે ફાસ
કૃપા-આસિ ધોરિ’, બંધન છેદિયા,
વિનોદે કોરોહો દાસ

ધ્વનિ

  1. ભાગ I – શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર