ગોરા પહુન્

Gaurā Pahū (in Gujarati)

ગોરા પહુન્ ના ભજિયા મૈનુ
પ્રેમ-રતન-ધન હેલાય હારાઇનુ

અધને જતન કોરિ ધન તેયાગિનુ
આપન કરમ-દોષે આપનિ ડુબિનુ

સત્સંગ છાડિ ‘ કૈનુ અસતે વિલાસ્
તે-કારણે લાગિલો જે કર્મ-બંધ-ફાન્સ્

વિષય-વિષય-વિષ સતત ખાઇનુ
ગૌર-કીર્તન-રસે મગન ના હૈનુ

કેનો વા આછયે પ્રાણ કિ સુખ પાઇયા
નરોત્તમ્ દાસ્ કેનો ના ગેલો મરિયા

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર