ગૌર આરતિ

Gaura-ārati (in Gujarati)

(કિબ)જય જય ગોરાચાંદેર્ આરતિ કો શોભા
જાહ્નવી-તટ-વને જગ-મન-લોભા

દખિણે નીતાઇચાંદ્, બામે ગદાધર
નિકટે અદ્વૈત, શ્રીનિવાસ છત્રધર

બોસિયાછે ગોરાચાંદ રત્ન-સિંહાસને
આરતિ કોરેન્ બ્રહ્મા-આદિ દેવ-ગણે

નરહરિ-આદિ કોરિ ‘ ચામર ઢુલાય
સંજય મુકુંદ બાસુ ઘોષાદિ ગાય

શંખ બાજે ઘંટા બાજે બાજે કરતાલ
મધુર મૃદંગ બાજે પરમ રસાલ

બહુ કોટિ ચંદ્ર જિનિ ‘ વદન ઉજ્જ્વલ
ગલ-દેશે બન-માલા કોરે ઝલમલ

શિવ-શુક-નારદ પ્રેમે ગદગદ
ભકતિવિનોદ દેખે ગોરાર સંપદ

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર