જીવ્ જાગો

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Gujarati)

જીવ્ જાગો જીવ્ જાગો, ગૌરચાંદ બોલે
કોત નિદ્રા જાઓ માયા પિશાચીર-કોલે

ભજિબો બોલિયા એસે सम्सार-ભિતરે
ભુલિયા રોહિલે તુમિ અવિદ્યાર ભરે

તોમારે લોઇતે આમિ હોઇનુ અવતાર
આમિ બિના બંધુ આર કે આછે તોમાર

એનેછિ ઔષધિ માયા નાશિબારો લાગિ
હરિ-નામ મહા-મંત્ર લઓ તુમિ માગિ

ભકતિ વિનોદ પ્રભુ-ચરણે પડિયા
સેઇ હરિનામ મંત્ર લોઇલો માગિયા

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર