તુમિ સર્વેશ્વરેશ્વર

Tumi Sarveśvareśvara (in Gujarati)

તુમિ સર્વેશ્વરેશ્વર, બ્રજેંદ્ર-કુમાર
તોમાર ઇચ્છાય વિશ્વે સૃજન સંહાર

તવ ઇચ્છા-મતો બ્રહ્મા કોરેન સૃજન
તવ ઇચ્છા-મતો વિષ્ણુ કોરેન પાલન

તવ ઇચ્છા મતે શિવ કોરેન સંહાર
તવ ઇચ્છા મતે માયા સૃજે કારાગાર

તવ ઇચ્છા-મતે જીવેર્ જનમ-મરણ
સમૃદ્ધિ-નિપાત દુઃખ સુખ-સંઘટન

મિછે માયા-બદ્ધ જીવ આશા-પાશે ફિરે’
તવ ઇચ્છા બિના કિછુ કોરિતે ના પારે

તુમિ તો’ રખક આર્ પાલક આમાર
તોમાર ચરણ બિના આશા નાહિ આર

નિજ-બલ-ચેષ્ટા-પ્રતિ ભરસા છાડિયા
તોમાર ઇચ્છાય્ આછિ નિર્ભર કોરિયા

ભકતિવિનોદ અતિ દીન અકિંચન
તોમાર ઇચ્છાય્ તા ‘ ર જીવન મરણ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર