દૈન્ય ઓ પ્રપત્તિ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Gujarati)

હરિ હે દોયાલ મોર જય રાધા-નાથ્
બારો બારો એઇ-બારો લોહો નિજ સાથ્

બહુ જોનિ, ભ્રમિ’ નાથ! લોઇનુ શરણ્
નિજ-ગુણે કૃપા કોરો’ અધમ-તારણ્

જગત-કારણ તુમિ જગત-જીવન્
તોમા છાડા કાર નહિ હે રાધા-રમણ્

ભુવન-મંગલ તુમિ ભુવનેર પતિ
તુમિ ઉપેખિલે નાથ, કિ હોઇબે ગતિ

ભાવિયા દેખિનુ એઇ જગત- માઝારે
તોમા બિના કેહો નાહિ એ દાસે ઉદ્દારે

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર