નામ સંકીર્તન

Nāma-saṅkīrtana (in Gujarati)

હરિ હરયે નમઃ કૃષ્ણ યાદવાય નમઃ
યાદવાય માધવાય કેશવાય નમઃ

ગોપાલ ગોવિંદ રામ શ્રી મધુસૂદન
ગિરિધારી ગોપીનાથ મદન-મોહન

શ્રી ચૈતન્ય-નિત્યાનંદ-શ્રી અદ્વૈત-સીતા
હરિ ગુરુ વૈષ્ણવ ભાગવત ગીતા

શ્રી-રૂપ સનાતન ભટ્ટ રઘુનાથ્
શ્રી જીવ ગોપાલ-ભટ્ટ દાસ રઘુનાથ્

એઇ છાય્ ગોસાઇર્ કોરિ ચરણ વંદન્
જાહા હોઇતે બિઘ્ન-નાશ્ અભીષ્ટ-પૂરણ્

એઇ છય્ ગોસાઇ જાર્ મુઇ તાર્ દાસ્
તા સબાર પદ-રેણુ મોર પંચ-ગ્રાસ્

તાદેર ચરણ-સેબિ-ભક્ત-સને બાસ્
જનમે જનમે હોય્ એઇ અભિલાષ્

એઇ છય્ ગોસાઇ જબે બ્રજે કોઇલા બાસ્
રાધા-કૃષ્ણ-નિત્ય-લીલા કોરિલા પ્રકાશ્

આનંદે બોલો હરિ ભજ બૃંદાવન્
શ્રી-ગુરુ-વૈષ્ણવ-પદે મજાઇયા મન્

શ્રી-ગુરુ-વૈષ્ણવ-પાદ-પદ્મ કોરિ આશ્
નામ-સંકીર્તન કોહે નરોત્તમ દાસ્

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર