નારદ મુનિ બાજાય વીણા

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Gujarati)

નારદ મુનિ, બાજાય વીણા ‘રાધિકા-રમણ’ – નામે
નામ અમનિ, ઉદિત હોય ભકત – ગીત – સામે

અમિય-ધારા, બરિષે ઘન શ્રવણ-યુગલે ગિયા
ભકત-જન, સઘને નાચે ભોરિયા આપન હિયા

માધુરી-પૂર, અસબો પશિ’ માતાય જગત-જને
કેહો વા કાંદે, કેહો વા નાચે કેહો માતે મને મને

પંચ-વદન, નારદે ધોરિ’ પ્રેમેર સઘન રોલ્
કમલાસન, નાચિયા બોલે ‘ બોલો બોલો હરિ બોલો’

સહસ્રાનાન, પરમ-સુખે ‘હરિ હરિ ‘ બોલિ’ ગાય્
નામ-પ્રભાવે, માતિલો વિશ્વ નામ-રસ સબે પાય્

શ્રીકૃષ્ણ-નામ, રસને સ્પુરિ’ પૂરા’લો આમાર આશ
શ્રી રૂપ-પદે, યાચિયે ઇહા ભકતિવિનોદ-દાસ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/72_amlp_narada-muni-bajay-vina.mp3?_=1