પ્રયોજનાધિદેવ પ્રણામ

Prayojanādhideva praṇāma (in Gujarati)

શ્રીમાન્ રાસ રસારંભી વમ્શીવટ તટસ્થિતઃ
કર્ષન્ વેણુસ્વનૈર્ ગોપીર્ ગોપીનાથઃ શ્રીયેઽસ્તુ નઃ

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ