ભોગ આરતિ

Bhoga-ārati (in Gujarati)

ભજ ભકત-વત્સલ શ્રી-ગૌરહરિ
શ્રી-ગૌરહરિ સોહિ ગોષ્ઠ-વિહારી,
નંદ-જશોમતી-ચિત્ત-હારી

બેલા હો ‘ લો, દામોદર, આઇસ એખાનો
ભોગ-મંદિરે બોસિ’ કોરહો ભોજન

નંદેર નિદેશે બૈસે ગિરિ-વર-ધારી
બલદેવ-સહ સખા બૈસે સારિ સારિ

શુક્તા-શાકાદિ ભાજિ નાલિતા કુષ્માણ્ડ
ડાલિ ડાલ્ના દુગ્ધ-તુંબી દધિ મોચા-ખંડ

મુદ્ગ-બોડા માષ-બોડા રોટિકા ઘૃતાન્ન
શષ્કુલી પિષ્ટક ખીર્ પુલિ પાયસાન્ન

કર્પૂર અમૃત-કેલિ રંભા ખીર-સાર
અમૃત રસાલા, આમ્લ દ્વાદશ પ્રકાર

લુચિ ચિનિ સર્પૂરી લાડ્ડુ રસાબલી
ભોજન કોરેન કૃષ્ણ હો ‘યો કુતૂહલી

રાધિકાર પક્ક અન્ન વિવિધ વ્યંજન
પરમ આનંદે કૃષ્ણ કોરેન ભોજન

છલે-બલે લાડ્ડુ ખાય્ શ્રી-મધુમંગલ
બગલ બાજાય્ આર દેય હરિ-બોલો

રાધિકાદિ ગુણે હેરિ’ નયનેર કોણે
તૃપ્ત હો ‘યે ખાય્ કૃષ્ણ જશોદા-ભવને

ભોજનાંતે પ્રિયે કૃષ્ણ સુબાસિત બારિ
સબે મુખ પ્રખાલોય્ હો ‘યે સારિ સારિ

હસ્ત-મુખ પ્રખાલિયા જત સખા-ગુણે
આનંદે બિશ્રામ કોરે બલદેવ-સને

જમ્બુલ રસાલ આને તામ્બુલ -મસાલા
તાહા ખેયે કૃષ્ણ-ચન્દ્ર સુખે નિદ્રા ગેલા

બિશાલાખ શિખિ-પુચ્છ-ચામર ઢુલાય
આપૂર્બ શય્યાય કૃષ્ણ સુખે નિદ્રા જાય

જશોમતી-આજ્ઞા પે’યે ધનિષ્ઠા-આનીતો
શ્રીકૃષ્ણ-પ્રસાદ રાધા ભુંજે હો’યે પ્રીતો

લલિતાદિ સુખી-ગુણ અવશેષ પાય
મને મને સુખે રાધા-કૃષ્ણ-ગુણ ગાય

હરિ લીલા એક્-માત્ર જાહાર પ્રમોદ
ભોગારતિ ગાય્ ઠાકુર્ ભકતિવિનોદ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર