મંગલાચરણ

Maṅgalācaraṇa (in Gujarati)

વંદેઽહં શ્રીગુરોઃ શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરૂન્ વૈષ્ણવાઁશ્ચ
શ્રીરૂપં સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિતં તં સજીવમ્
સાદ્વૈતં સાવધૂતં પરિજન સહિતં કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં
શ્રી રાધાકૃષ્ણ પાદાન્ સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતામ્શ્ચ

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ