મનઃ શિક્ષા

Manaḥ-śikṣā (in Gujarati)

નિતાઇ-પદ-કમલ, કોટિ-ચંદ્ર-સુશીતલ,
જે છાયાય્ જગત જુરાય્
હેનો નિતાઇ બિને ભાઇ, રાધા-કૃષ્ણ પાઇતે નાઇ,
દૃઢ કોરિ ‘ ધરો નીતાઇર્ પાય્

સે સંબંધ નાહિ જા’ર્, બૃથા જન્મ ગોલો તા’ર્,
સેઇ પશુ બોડો દુરાચાર્
નિતાઇ ના બોલિલો મુખે, મજિલો સંસાર-સુખે,
વિદ્યા-કુલે કિ કોરિબે તાર્

અહંકારે મત્ત હોઇયા, નિતાઇ-પદ પાસરિયા,
અસત્યેરે સત્ય કોરિ માનિ
નિતાઇયેર્ કોરુણા હબે, બ્રજે રાધા-કૃષ્ણ પાબે,
ધરો નિતાઇ-ચરણ દુ’ખાનિ

નિતાઇયેર્ ચરણ સત્ય, તાહાર સેવક નિત્ય,
નિતાઇ-પદ સદા કોરો આશ
નરોત્તમ બોડો દુખી, નિતાઇ મોરે કોરો સુખી,
રાખો રાંગા-ચરણેર પાશ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર