માનસ દેહ ગેહ

Mānasa Deha Geha (in Gujarati)

માનસ, દેહો, ગેહો, જો કિછુ મોર્
અર્પિલુ તુવા પદે, નન્દ-કિશોર્

સંપુદે વિપદે, જીવને-મરણે
દાય્ મમ ગેલા, તુવા ઓ-પદ બરણે

મારોબિ રાખોબિ-જો ઇચ્છા તોહારા
નિત્ય-દાસ પ્રતિ તુવા અધિકારા

જન્માઓબિ મોએ ઇચ્છાજદિ તોર્
ભક્ત-ગૃહે જનિ જન્મ હઉ મોર્

કીટ-જન્મ હઉ જથા તુવા દાસ્
બહિર્મુખ બ્રહ્મ-જન્મે નાહિ આશ્

ભક્તિ-મુક્તિ-સ્પૃહા વિહીન જે ભક્ત
લભઇતે તાકો સંગ અનુરક્ત

જનક, જનની, દયિત, તનય્
પ્રભુ, ગુરુ, પતિ-તુહૂ સર્વ-મોય્

ભકતિવિનોદ કોહે શુનો કાન!
રાધા-નાથ! તુહુ હામાર પરાણ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર