રાધા-કૃષ્ણ બોલ્

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Gujarati)

‘રાધા-કૃષ્ણ’ બોલ્ બોલ્ બોલો રે સોબાઇ
(એઇ) શિખા દિયા, સબ્ નદીયા
ફિર્છે નેચે’ ગૌર-નિતાઇ
(મિછે) માયાર્ બોશે, જાચ્છો ભેસે’
ખાચ્છો હાબુડુબુ ભાઇ

(જીવ્) કૃષ્ણ-દાસ્, એ વિશ્વાસ્,
કોર્લે તો’ આર્ દુઃખો નાઇ
(કૃષ્ણ) બોલ્બે જબે, પુલક્ હ’બે
ઝોર્બે આઁખિ, બોલિ તાઇ

(‘રાધા) કૃષ્ણ’ બોલો સંગે ચલો,
એઇ-માત્ર ભિખા ચાઇ
(જાય્) સકલ્ બિપોદ્ ભક્તિવિનોદ્
બોલે, જખોન્ ઓ-નામ્ ગાઇ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર