લાલસામયી પ્રાર્થન

Lālasāmayī Prārthana (in Gujarati)

‘ગૌરાંગ’ બોલિતે હબે પુલક – શરીર
‘હરિ હરિ’ બોલિતે નયને બ’બે નીર

આર કબે નિતાઇ-ચાન્દેર્ કોરુણા હોઇબે
સંસાર-બાસના મોર કબે તુચ્છ હ’બે

વિષય છાડિયા કબે શુદ્ધ હ’બે મન
કબે હામ હેરબો શ્રી-વૃંદાવન

રૂપ-રઘુનાથ-પદે હોઇબે આકુતિ
કબે હામ બુઝબો સે જુગલ-પીરિતિ

રૂપ-રઘુનાથ-પદે રહુ મોર આશ
પ્રાર્થના કોરોયે સદા નરોત્તમ-દાસ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર