વિદ્યાર વિલાસે

Vidyāra Vilāse (in Gujarati)

વિદ્યાર વિલાસે,કાટાઇનુ કાલ,
પરમ સાહસે આમિ
તોમાર ચરણ ના ભજિનુ કભુ,
એખોન શરણ તુમિ

પોડિતે પોડિતે, ભરસા બાડિલો,
જ્ઞાને ગતિ હબે માનિ’
સે આશા બિફલ સે જ્ઞાન દુર્બલ,
સે જ્ઞાન અજ્ઞાન જાનિ

જડ-વિદ્યા જતો, માયાર વૈભવ
તોમાર ભજને બાધા
મોહ જનમિયા, અનિત્ય સંસારે
જીબકે કરેયે ગાધા

સેઇ ગાધા હો ‘ યે સંસારેર બોઝા,
બહિનુ અનેક કાલ
વાર્ધક્યે એખનો, શક્તિર અભાવે,
કિછુ નાહિ લાગે ભાલો

જીવન જાતના, હોઇલો એખનો,
સે વિદ્યા અવિદ્યા ભેલો
અવિદ્યાર જ્વાલા, ઘટિલો બિષમ,
સે વિદ્યા હોઇલો શેલો

તોમાર ચરણ, બિના કિછુ ધન,
સંસારે ના આછે આર
ભકતિવિનોદ, જડ – વિદ્યા છાડિ’,
તુવા પદ કોરે સાર

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર