વૈષ્ણવે વિજ્ઞપ્તિ

Vaiṣṇave Vijñapti (in Gujarati)

એઇ-બારો કરુણા કોરો વૈષ્ણવ ગોસાઇ
પતિત-પાવન તોમા બિને કેહો નાઇ

જાહાર નિકટે ગેલે પાપ દૂરે જાય્
એમોન દોયાલ પ્રભુ કેબા કોથા પાય્

ગંગાર પરશ હોઇલે પશ્ચાતે પાવન્
દર્શને પવિત્ર કોરો-એઇ તોમાર ગુણ્

હરિ-સ્થાને અપરાધે તારે હરિ-નામ્
તોમા સ્થાને અપરાધે નાહિ પરિત્રાણ્

તોમાર હૃદોયે સદા ગોવિન્દ-વિશ્રામ્
ગોવિન્દ કોહેન-મોર વૈષ્ણવ પરાણ્

પ્રતિ-જન્મે કોરિ આશા ચરણેર ધૂલિ
નરોત્તમે કોરો દોયા આપનાર બોલિ’

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર