શુદ્ધ ભકત

Śuddha-bhakata (in Gujarati)

શુદ્ધ-ભકત-ચરણ-રેણુ, ભજન-અનુકૂલ
ભકત-સેવા, પરમ-સિદ્ધિ, પ્રેમ-લતિકાર મૂલ

માધવ-તિથિ, ભક્તિ-જનની, જતને પાલન કોરિ
કૃષ્ણ-બસતિ, બસતિ બોલિ’ પરમ આદરે બોરિ

ગૌર્ આમાર, જે-સબ સ્થાને, કોરલો ભ્રમણ રંગે
સે-સબ સ્થાને, હેરિબો આમિ, પ્રાણમિ-ભકત-સંગે

મૃદંગ-વાદ્ય, શુનિતે મન, અબસર સદા જાચે
ગૌર-બિહિત, કીર્તન શુનિ ‘, આનંદે હૃદોય નાચે

જુગલ-મૂર્તિ, દેખિયા મોર, પરમ-આનંદ હોય,
પ્રસાદ સેબા કોરિતે હોય સકલ પ્રપંચ જય

જે-દિન ગૃહે, ભજન દેખિ, ગૃહેતે ગોલોક ભાય
ચરણ-સીધુ, દેખિયા ગંગા, સુખ સા સીમા પાય

તુલસી દેખિ ‘, જુડાય પ્રાણ, માધવ-તોષને જાનિ’
ગૌર-પ્રિય, શાક-સેવને, જીવન સાર્થક માનિ

ભકતિવિનોદ કૃષ્ણ ભજને, અનુકૂલ પાય જાહા
પ્રતિ-દિવસે પરમ-સુખે સ્વીકાર કોરોયે તાહા

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર