શ્રીલ ગૌરકિશોર પ્રણતિ

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Gujarati)

નમો ગૌર-કિશોરાય સાક્ષાદ્વૈરાગ્ય મૂર્તયે
વિપ્રલંભ-રસાંબોધે પાદાંબુજાય તે નમઃ

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ