શ્રીલ જગન્નાથ પ્રણતિ

Śrī Jagannātha praṇati (in Gujarati)

ગૌરાવિર્ભાવ-ભૂમેસ્ત્વં નિર્દેષ્ટા સજ્જનપ્રિયઃ
વૈષ્ણવ-સાર્વભૌમઃ શ્રીજગન્નાથાય તે નમઃ

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/10_sp_srila_jagannatha_pranati.mp3?_=1