શ્રીલ પ્રભુપાદ પ્રણતિ

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Gujarati)

નમ ૐ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે
શ્રીમતે ભક્તિવેદાંતસ્વામિન્ ઇતિ નામિને ।

નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે
નિર્વિશેષ શૂન્યવાદિ પાશ્ચાત્યદેશ તારિણે ।।

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર