શ્રીલ ભક્તિવિનોદ પ્રણતિ

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Gujarati)

નમો ભક્તિવિનોદાય
સચ્ચિદાનંદ-નામિને
ગૌરશક્તિસ્વરૂપાય
રૂપાનુગ-વરાય તે

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ