શ્રીલ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી પ્રણતિ

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇati (in Gujarati)

નમ ૐ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે
શ્રીમતે ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતીતિ નામિને

શ્રી વાર્ષભાનવી-દેવી-દયિતાય કૃપાબ્ધયે
કૃષ્ણ સંબંધ વિજ્ઞાન દાયિને પ્રભવે નમઃ

માધુર્યોજ્વલ પ્રેમાઢ્ય શ્રી-રૂપાનુગ ભક્તિદ
શ્રી ગૌર-કરુણા-શક્તિ-વિગ્રહાય નમોઽસ્તુતે

નમસ્તે ગૌર-વાણી-શ્રી-મૂર્તયે દીન-તારિણે
રૂપાનુગ વિરુદ્ધાઽપસિદ્ધાંત – ધ્વાંત-હારિણે

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ