શ્રી ગુરુ વંદના

Śrī Guru-vandanā (in Gujarati)

શ્રી ગુરુ-ચરણ-પદ્મ કેવલ ભકતિ સદ્મ
બંદો મુયિ સાવધાન મતે
જાહાર પ્રસાદે ભાઇ એ ભવ તોરિયા જાઇ
કૃષ્ણ-પ્રાપ્તિ હોય્ જાહા હ’તે

ગુરુ-મુખ-પદ્મ-વાક્ય, ચિત્તેતે કોરિયા ઐક્ય
આર્ ના કોરિહો મને આશા
શ્રી ગુરુ-ચરણે રતિ, એઇ સે ઉત્તમ-ગતિ,
જે પ્રસાદે પૂરે સર્વ આશા

ચખુ-દાન્ દિલો જેઇ જન્મે જન્મે પ્રભુ સેઇ
દિવ્ય-જ્ઞાન્ હૃદે પ્રોકાશિતો
પ્રેમ-ભક્તિ જાહા હોઇતે અવિદ્યા વિનાશ જાતે
વેદે ગાય્ જાહાર ચરિતો

શ્રી ગુરુ કરુણાસિંધુ, અધમ જનર બંધુ
લોકનાથ્ લોકેર જીવન
હા હા પ્રભુ કોરો દોયા, દેહો મોરે પદ-છાયા,
એબે જશ ઘુષુક્ ત્રિભુવન

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર