શ્રી ગૌરાંગ પ્રણામ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Gujarati)

નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણપ્રેમપ્રદાય તે
કૃષ્ણાય કૃષ્ણચૈતન્યનામ્ને ગૌરત્વિષે નામ:

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ