શ્રી તુલસી કીર્તન

Śrī Tulasī-kīrtana (in Gujarati)

તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી નમો નમઃ
રાધા-કૃષ્ણ-સેવા પાબો એઇ અભિલાષી

યે તોમાર શરણ લોય્, તાર વાંછા પૂર્ણ હોય્
કૃપા કોરિ કોરો તારે વૃંદાવન-વાસી

મોર્ એઇ અભિલાષ્, વિલાસ્ કુંજે દિયો વાસ્
નયને હેરિબો સદા યુગલ-રૂપ-રાશિ

એઇ નિવેદન ધરો, સખીર્ અનુગત કોરો
સેવા-અધિકાર દિયે કોરો નિજ દાસી

દીન-કૃષ્ણ-દાસે કોય્, એઇ જેન મોર હોય્
શ્રી રાધા-ગોવિંદ-પ્રેમે સદા યેન ભાસિ

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર