શ્રી તુલસી પ્રદક્ષિણ મંત્ર

Śrī Tulasī Pradakṣiṇa Mantra (in Gujarati)

યાનિ કાનિ ચ પાપાનિ બ્રહ્મ હત્યાદિકાનિ ચ
તાનિ તાનિ પ્રણશ્યંતિ પ્રદક્ષિણઃ પદે પદે

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/24_skp_yani-kani-ca-papani.mp3?_=1