શ્રી દશાવતાર સ્તોત્ર

Śrī Daśāvatāra-stotra (in Gujarati)

પ્રલય પયોધિ-જલે ધૃતવાન્ અસિ વેદમ્
વિહિત વહિત્ર-ચરિત્રમ્ અખેદમ્
કેશવ ધૃત-મીન-શરીર, જય જગદીશ હરે

ક્ષિતિર્ ઇહ વિપુલતરે તિષ્ઠતિ તવ પૃષ્ઠે
ધરણિ- ધારણ-કિણ ચક્ર-ગરિષ્ઠે
કેશવ ધૃત-કૂર્મ-શરીર જય જગદીશ હરે

વસતિ દશન શિખરે ધરણી તવ લગ્ના
શશિનિ કલંક કલેવ નિમગ્ના
કેશવ ધૃત શૂકર રૂપ જય જગદીશ હરે

તવ કર-કમલ-વરે નખમ્ અદ્ભુત શૃંગમ્
દલિત-હિરણ્યકશિપુ-તનુ-ભૃંગમ્
કેશવ ધૃત-નરહરિ રૂપ જય જગદીશ હરે

છલયસિ વિક્રમણે બલિમ્ અદ્ભુત-વામન
પદ-નખ-નીર-જનિત-જન-પાવન
કેશવ ધૃત-વામન રૂપ જય જગદીશ હરે

ક્ષત્રિય-રુધિર-મયે જગદ્ -અપગત-પાપમ્
સ્નપયસિ પયસિ શમિત-ભવ-તાપમ્
કેશવ ધૃત-ભૃગુપતિ રૂપ જય જગદીશ હરે

વિતરસિ દિક્ષુ રણે દિક્-પતિ-કમનીયમ્
દશ-મુખ-મૌલિ-બલિમ્ રમણીયમ્ |
કેશવ ધૃત-રામ-શરીર જય જગદીશ હરે

વહસિ વપુશિ વિસદે વસનમ્ જલદાભમ્
હલ-હતિ-ભીતિ-મિલિત-યમુનાભમ્
કેશવ ધૃત-હલધર રૂપ જય જગદીશ હરે

નંદસિ યજ્ઞ- વિધેર્ અહઃ શ્રુતિ જાતમ્
સદય-હૃદય-દર્શિત-પશુ-ઘાતમ્
કેશવ ધૃત-બુદ્ધ-શરીર જય જગદીશ હરે

મ્લેચ્છ-નિવહ-નિધને કલયસિ કરવાલમ્
ધૂમકેતુમ્ ઇવ કિમ્ અપિ કરાલમ્
કેશવ ધૃત-કલ્કિ-શરીર જય જગદીશ હરે

શ્રી-જયદેવ-કવેર્ ઇદમ્ ઉદિતમ્ ઉદારમ્
શૃણુ સુખ-દમ્ શુભ-દમ્ ભવ-સારમ્
કેશવ ધૃત-દશ-વિધ-રૂપ જય જગદીશ હરે

વેદાન્ ઉદ્ધરતે જગંતિ વહતે ભૂ-ગોલમ્ ઉદ્બિભ્રતે
દૈત્યમ્ દારયતે બલિમ્ છલયતે ક્ષત્ર-ક્ષયમ્ કુર્વતે
પૌલસ્ત્યમ્ જયતે હલમ્ કલયતે કારુણ્યમ્ આતન્વતે
મ્લેચ્છાન્ મૂર્છયતે દશાકૃતિ-કૃતે કૃષ્ણાય તુભ્યમ્ નમઃ

ધ્વનિ

  1. ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર