શ્રી નરસિંહ પ્રણામ

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Gujarati)

નમસ્તે નરસિંહાય
પ્રહ્લાદાહ્લાદ-દાયિને
હિરણ્યકશિપોર્વક્શઃ
શિલા-ટંક-નખાલયે

ઇતો નૃસિમ્હઃ પરતો નૃસિમ્હો
યતો યતો યામિ તતો નૃસિમ્હઃ
બહિર્ નૃસિમ્હો હૃદયે નૃસિમ્હો
નૃસિમ્હં આદિં શરણં પ્રપદ્યે

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર