શ્રી નામ

Śrī Nāma (in Gujarati)

ગાય્ ગોરા મધુર્ સ્વરે
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે

ગૃહે થાકો વને થાકો સદાહરિબોલે ડાકો
સુખે દુઃખે ભુલો નાકો વદને હરિનામ્ કોરો રે

માયા-જાલે બદ્ધ હોયે આછો મિછે કાજ લોયે
એખોન ચેતન પે ‘યે રાધા-માધવ નામ બોલો રે

જીવન હોઇલો શેષ ના ભજિલે હૃષીકેશ
ભક્તિવિનોદોપદેશ એક્બાર્ નામ્ રસે માતો રે

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર