શ્રી પંચ તત્વ પ્રણામ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Gujarati)

પંચ-તત્ત્વાત્મકં કૃષ્ણં ભક્તરૂપ સ્વરૂપકં
ભક્તાવતારં ભક્તાખ્યં નમામિ ભક્તશક્તિકં

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/13_sp_sri_panca-tattva_pranama.mp3?_=1