શ્રી પંચ-તત્વ મંત્ર

Śrī Pañca-tattva mantra (in Gujarati)

(જય) શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ
શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ