શ્રી બ્રહ્મ સંહિતા

Śrī Brahma-saṁhitā (in Gujarati)

ઈશ્વરઃ પરમઃ કૃષ્ણઃ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહઃ
અનાદિરાદિર્ગોવિંદઃ સર્વ કારણ કારણં

ચિંતામણિ-પ્રકર-સદ્મિસુ કલ્પવૃક્ષ-
લક્ષાવૃતેષુ સુરભિરભિપાલયંતં
લક્શ્મી-સહસ્ર-શત-સંભ્રમ-સેવ્યમાનં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

વેણું ક્વણંતં અરવિંદ-દલાયતાક્ષં
બર્હાવતંસં અસિતાંબુદ સુંદરાંગં
કંદર્પ-કોટિ-કમનીય-વિશેષ-શોભં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

આલોલ-ચંદ્રક-લસદ્-વનમાલ્ય-વંશી
રત્નાંગદં પ્રણય -કેલિ-કલા-વિલાસં
શ્યામં ત્રિભંગ-લલિતં નિયત-પ્રકાશં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

અંગાનિ યસ્ય સકલેંદ્રિય- વૃત્તિ-મંતિ
પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરં જગંતિ
આનંદ ચિન્મય સદુજ્જ્વલ વિગ્રહસ્ય
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

અદ્વૈતં અચ્યુતં અનાદિં અનંત-રૂપં
આદ્યં પુરાણપુરુષં નવ-યૌવનંચ
વેદેષુ દુર્લભં અદુર્લભં આત્મ-ભક્તૌ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

પંથાસ્તુ કોટિ-શત-વત્સર-સંપ્રગમ્યો
વાયોરથાપિ મનસો મુનિ પુંગવાનાં
સો પ્યસ્તિ યત્-પ્રપદ-સીમ્નિ અવિચિંત્ય-તત્ત્વે
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

એકોsપ્યસૌ રચયિતું જગદ્-અંડ-કોટિં
યચ્છક્વિરસ્તિ જગદંડચયા યદંતઃ
અંડાંતરસ્થ પરમાણુ ચયાંતરસ્થં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યદ્-ભાવ-ભાવિત-ધિયો મનુજાસ્તથૈવ
સંપ્રાપ્ય રૂપ-મહિમાસન-યાન-ભૂષાઃ
સૂક્તૈઃયમેવ નિયમ પ્રથિતૈઃસ્તુવંતિ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

આનંદ-ચિન્મય-રસ-પ્રતિભાવિતાભિઃ
તાભિર્ય એવ નિજરૂપતયા કલાભિઃ
ગોલોક એવ નિવસતિ અખિલાત્મભૂતો
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

પ્રેમાંજન-ચ્છુરિત-ભક્તિ-વિલોચનેન
સંતઃ સદૈવ હૃદયેષુ વિલોકયંતિ
યં શ્યામસુંદરં અચિંત્ય-ગુણ-સ્વરૂપં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

રામાદિ મૂર્તિષુ કલ-નિયમેન તિષ્ઠુન્
નાનાવતારં અકરોદ્ભુવનેષુ કિંતુ
કૃષ્ણઃ સ્વયં સમભવત્ પરમઃ પુમાન્ યો
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યસ્ય પ્રભા પ્રભવતો જાગદંડ કોટિ
કોટિષ્વશેષ વસુધાદિ વિભૂતિ-ભિન્નં
તદ્બ્રહ્મ નિષ્કલં અનંતં અશેષ ભૂતં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

માયા હિ યસ્ય જગદંડ શતાનિ સૂતે
ત્રૈગુણ્ય-તદ્-વિષય-વેદ-વિતાયમાના
સત્ત્વાવલંબિ પરસત્ત્વં વિશુદ્ધસત્ત્વં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

આનંદ-ચિન્મય રસાત્મતયા મનઃસુ
યઃ પ્રાણિનાં પ્રતિફલન્ સ્મરતાં ઉપેત્ય
લીલાયિતેન ભુવનાનિ જયત્યજસ્રં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

ગોલોક નામ્નિ નિજ-ધામ્નિ તલે ચ તસ્ય
દેવી-મહેશ-હરિ-ધામનુ તેષુ તેષુ
તે તે પ્રભાવ નિચયા વિહિતાશ્ચ યેન
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

સૃષ્ટિ-સ્થિતિ-પ્રલય-સાધન-શક્તિરેકા
છાયેવ યસ્ય ભુવનાનિ બિભર્તિ દુર્ગા
ઇચ્છનુરૂપં અપિ યસ્ય ચ ચેષ્ટતે સા
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

ક્ષીરં યથા દધિ વિકાર-વિશેષ યોગાત્
સંજાયતે ન હિ તતઃ પૃથગસ્તિ હેતોઃ
યઃ શંભુતામપિ તથા સમુપૈતિ કાર્યાદ્
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

દીપાર્ચિરેવ હિ દશાંતરં અભ્યુપેત્ય
દીપાયતે વિવૃત-હેતુ-સમાન-ધર્મ
યસ્તાદૃગેવ હિ ચ વિષ્ણુતયા વિભાતિ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યઃ કારણાર્ણવ જલે ભજતિસ્મ યોગ-
નિદ્રાં અનંત-જગદ્-અંડ-સ-રોમ કૂપઃ
આધાર-શક્તિં અવલંબ્ય પરાં સ્વ-મૂર્તિં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યસ્યૈક-નિશ્વસિતકાલમથાવલંબ્ય
જીવંતિ લોમ-વિલજા જગદંડનાથાઃ
વિષ્ણુર્ મહાન્ સ ઇહ યસ્ય કલા-વિશેષો
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

ભાસ્વાન્ યથાશ્મ-શકલેષુ નિજેષુ તેજઃ
સ્વીયં કિયત્ પ્રકટયત્યપિ તદ્વદત્ર
બ્રહ્માય એષ જગદંડ-વિધાન-કર્તા
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યત્-પાદ-પલ્લવ-યુગં વિનિધાય કુંભ
દ્વંદ્વે પ્રણામ-સમયે સ ગણાધિરાજઃ
વિઘ્નાન્ વિહંતં આલં અસ્ય જગત્-ત્રયસ્ય
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

અગ્નિર્ મહી ગગનં અંબુ મરુદ્ દિશશ્ચ
કાલસ્તથાત્મ મનસીતિ જગત્-ત્રમાણિ
યસ્માદ્ ભવંતિ વિભવંતિ વિશંતિ યં ચ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યચ્છક્ષુરેષ સવિતા સકલ-ગ્રહાણાં
રાજા સમસ્ત સુરમૂર્તિરશેષ તેજાઃ
યસ્યાજ્ઞયા ભ્રમતિ સંભૃત-કાલ-ચક્રો
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

ધર્મો થ પાપ નીચયઃ શ્રુતયસ્ત પાંસિ
બ્રહ્માદિ-કીટ-પતગાવધયશ્ચ જીવઃ
યદ્ધત્ત-માત્ર-વિભવ-પ્રકટ-પ્રભાવા
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યસ્ત્વિંદ્રગોપં અથવેંદ્રં અહો સ્વકર્મ
બંધાનુરૂપ-ફલ-ભાજનમ્ આતનોતિ
કર્માણિ નિર્દહતિ કિંતુ ચ ભક્તિભાજાં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યં ક્રોધ-કામ-સહજ-પ્રણયાદિ ભીતિ-
વાત્સલ્ય-મોહ-ગુરુ-ગૌરવ-સેવ્ય-ભાવૈઃ
સંચિંત્ય તસ્ય સદૃશીં તનુમાપુરેતે
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

શ્રિયઃ કાંતાઃ કાંતઃ પરમ-પુરુષઃ કલ્પતરવો
દ્રુમા ભૂમિશ્ચિંતામણિ-ગણ-મયી તોયં અમૃતં
કથા ગાનં નાટ્યં ગમનં અપિ વંશી પ્રિય-સખી
ચિદાનંદં જ્યોતિઃ પરં અપિ તદાસ્વાદ્યમપિ ચ

સ યત્ર ક્ષીરાબ્ધિઃ સ્રવતિ સુરભિભ્યશ્ચ સુ મહાન્
નિમેષાર્ધાખ્યો વા વ્રજતિ ન હિ યત્રાપિ સમયઃ
ભજે શ્વેતદ્વીપં તં અહં ઇહ ગોલોકં ઇતિ યં
વિદંતસ્તે સંતઃ ક્ષિતિ-વિરલ-ચારાઃ કતિપયે

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર