શ્રી રાધા પ્રણામ

Śrī Rādhā praṇāma (in Gujarati)

તપ્ત-કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી
વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ-પ્રિયે

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ