શ્રી રાધિકા સ્તવ

Śrī Rādhikā-stava (in Gujarati)

રાધે જય જય માધવ-દયિતે
ગોકુલ-તરુણી-મંડલ-મહિતે

દામોદર-રતિ-વર્ધન-વેષે
હરિ-નિષ્કુટ-વૃંદા-વિપિનેશે

વૃષભાનુદધિ-નવ-શશિ-લેખે
લલિતા-સખિ ગુણ-રમિત-વિશાખે

કરુણાં કુરુ મયિ કરુણા-ભરિતે
સનક સનાતન વર્ણિત ચરિતે

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર