શ્રી રૂપ પ્રણામ

Śrī Rūpa praṇāma (in Gujarati)

શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ઠં સ્થાપિતં યેન ભૂતલે
સ્વયંરૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ્

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ