શ્રી રૂપ મંજરી પદ

Śrī Rūpa Mañjarī Pada (in Gujarati)

શ્રી-રૂપ-મંજરી-પદ, સેઇ મોર સંપદ,
સેઇ મોર્ ભજન-પૂજન
સેઇ મોર પ્રાણ-ધન, સેઇ મોર આભરણ
સેઇ મોર્ જીવનેર જીવન

સેઇ મોર રસ-નિધિ, સેઇ મોર વાંછા-સિદ્ધિ,
સેઇ મોર્ વેદેર ધરમ
સેઇ વ્રત, સેઇ તપ, સેઇ મોર મંત્ર-જપ,
સેઇ મોર્ ધરમ-કરમ

અનુકૂલ હબે વિધિ, સે-પદે હોઇબે સિદ્ધિ,
નિરખિબો એ દુઇ નયને
સે રૂપ-માધુરી-રાશિ, પ્રાણ-કુવલય-શશી
પ્રફુલ્લિત હબે નિશિ-દિને

તવા આદર્શન-અહિ, ગરલે જારલો દેહિ,
ચિરો-દિન તાપિત જીવન
હા હા રૂપ કોરો દોયા, દેહો મોરે પદ-છાયા,
નરોત્તમ લોઇલો શરણ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર