શ્રી વિગ્રહ માટે આદર

Greeting the deities (in Gujarati)

ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

વેણું ક્વણંતં અરવિંદ-દલાયતાક્ષં
બર્હાવતંસં અસિતાંબુદ સુંદરાંગં
કંદર્પ-કોટિ-કમનીય-વિશેષ-શોભં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

અંગાનિ યસ્ય સકલેંદ્રિય- વૃત્તિ-મંતિ
પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરં જગંતિ
આનંદ ચિન્મય સદુજ્જ્વલ વિગ્રહસ્ય
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

ધ્વનિ

  1. ગાયિકા- યમુન માતાજિ , સંગીત નિર્દેશક – જાર્જ્ હારિસન્