શ્રી વૈષ્ણવ પ્રણામ

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Gujarati)

વાઞ્છા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા-સિંધુભ્ય એવ ચ
પતિતાનામ્ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/11_sp_vancha-kalpa-tarubhyas-ca.mp3?_=1